Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van de firma Xwift bvba, hieronder genoemd “de vervoerder”.

1. De facturen zijn betaalbaar te Kruishoutem, contant, netto en zonder korting op het adres van de vestigingsplaats van de vervoerder, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2. De vervoerder is enkel gebonden aan overeenstemmende uitvoering van elke opdracht mits voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging harerzijds.

3. De opdrachtgever en de vervoerder dienen zich te gedragen naar de normen van ‘redelijkheid’ en ‘billijkheid’. Iedere vorm van onredelijkheid of onbillijkheid zal leiden tot het onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling in voege treden van artikels 8 en 9, onverminderd het feit of de facturen nu wel of niet vervallen zouden zijn evenals dat de onredelijke of onbillijke klacht, opmerking of elk ander geschil van dien aard als van nul en gene waarde zal worden beschouwd, onverminderd het feit dat de voorwaarden van artikel 6 gerespecteerd zouden zijn.

4. De vervoerder poogt haar opdrachten overeenstemmend en in goede orde uit te voeren. In geval van overmacht (stakingen, oproer, blokkades, extreme weersomstandigheden, autopech en alle andere omstandigheden waarvoor de vervoerder niet verantwoordelijk kan worden geacht), ontslaat dit de vervoerder van elk gevolg van schadebeding voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten. De opdrachtgever zal evenwel onverwijld, indien de situatie het toelaat op de hoogte gesteld worden van enige vertraging in uitvoering. Deze laatste voorwaarde zal beschouwd worden als ‘goodwill’ en kan geenszins als bindend voorgesteld worden.

5. De goederen reizen altijd ten laste en op risico van de opdrachtgever of haar broodheer. De vervoerder is niet verplicht enige opdrachten te laten verlopen onder de bepalingen van de CMR-conventie alsook hiervoor enige verzekering te dragen. De opdrachtgever of haar broodheer dienen de goederen te verzekeren naargelang de nominale waarde van de zending. Schadevergoedingen bij onvrijwillig verlies, diefstal, brand, waterschade en alle andere voorvallen van euvel zijn niet ontvankelijk en de lopende risico’s van de stuwing van de goederen dienen te worden gedragen door de opdrachtgever of haar broodheer.

6. Iedere klacht dient overgemaakt te worden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs en met geldige en duidelijk omschreven reden aan de vestigingsplaats van de vervoerder binnen de 8 dagen na factuurdatum. Dit op straffe van verval en niet ontvankelijkheid van enige klacht na de gestelde termijn en zonder geldige reden zoals eveneens bepaald in artikel 3.

7. Iedere klacht betreffende de overeenstemming van de levering dient per aangetekend schrijven gemeld te worden aan het adres van de vervoerder binnen de 48 (achtenveertig) uur na de voorziene leveringsdatum of –tijd. Alle klachten gesteld na deze termijn worden als van nul en gene waarde beschouwd.

8. Bij niet betaling op de vervaldag zal het bedrag van de onbetaalde factuur van rechtswege verhoogd worden met 15% en dit met een minimum van 125.00 euro en een maximum van 1860.00 euro bij wijze van schadebeding en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

9. Elke vervallen en onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verhoging met zich mee van 12% per jaar aan nalatigheidsintresten. Deze intrest staat volledig los van het bepaalde schadebeding vermeld in artikel 8.

10. Indien 1 factuur onbetaald zal blijven op haar vervaldag, brengt dit mee dat alle lopende facturen, al dan niet vervallen, van rechtswege opeisbaar zullen worden gesteld en dat deze onmiddellijk betaalbaar worden gesteld. Dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en met artikels 8 en 9 van deze overeenkomsten van toepassing op de nog niet vervallen facturen.

11. Niet beschikbaarheid van de vervoerder jegens de opdrachtgever of haar broodheer om welke reden dan ook geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding ook al zou deze clausule of een gelijkaardig beding deel uitmaken van de voorwaarden van de opdrachtgever.

12. Reeds bevestigde opdrachten, die laattijdig worden geannuleerd, vb wanneer de vervoerder reeds vertrokken is, houden automatisch en zonder verdere ingebrekestelling een annulatiekost in van 15% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs dit met een minimum van 125.00 euro en een maximum van 1860.00 euro.

13. De verkoopsvoorwaarden van de vervoerder primeren ten allen tijde op die van de opdrachtgever en/of haar broodheer ook indien er andere voorwaarden zouden zijn overeengekomen.

14. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd voor alle vorderingen en eventuele betwistingen.